Algemene voorwaarden

Artikel 1. Vastlegging begrippen
1. Opdrachtgever: Met opdrachtgever wordt hier bedoeld Absolute Quality Time.
2. Opdrachtnemer: De partij aan wie Absolute Quality Time een aanbieding heeft gedaan of de partij waarmee een overeenkomst is gesloten voor het leveren van diensten.
3. Derde-opdrachtgever: Opdrachtgever van Absolute Quality Time waar opdrachtnemer zijn opdracht uitvoert.
4. Broker: Partij met wie Absolute Quality Time een overeenkomst sluit voor de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer bij Derde-opdrachtgever. In dit geval sluit Absolute Quality Time dus geen direct contract met Derde- opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst die opdrachtgever aangaat met opdrachtnemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en in schriftelijke overeenkomst is afgeweken.

Artikel 3. Opdracht
1. In offertes en overeenkomsten vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
2. In offertes en overeenkomsten worden de opdrachtbeschrijving en de uitvoering verricht op basis van een inspanningsverplichting.
3. Opdrachtnemer zal overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, één en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan de opdrachtnemer opgedragen taak mag worden verwacht.

Artikel 4. Looptijd
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen anders overeenkomen in de overeenkomst.

Artikel 5. Wijzigingen of aanvullingen opdracht
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Wijzigingen en/of aanvullingen kunnen uitsluitend in overleg met opdrachtgever plaatsvinden.

Artikel 6. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7. Opzegging
1. Opdrachtgever kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met redenen omkleed geschiedt.
2. Overeenkomst wordt van rechtswege beëindigd op de einddatum van de afgesloten overeenkomst.

Artikel 8. Honorarium
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen geldt lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 tot en met 5 van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief btw, reis- en verblijfkosten.
3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de uurtarieven die de opdrachtnemer en opdrachtgever overeen zijn gekomen.
4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief btw, reis- en verblijfkosten.
5. Bij opdrachten met een looptijd langer dan een maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht.

Artikel 9. Betaling
1. Betalingen zullen worden gedaan aan de hand van facturen van de opdrachtnemer. Bij elke factuur dient een getekende urenstaat door de derde-opdrachtgever worden bijgesloten.
2. Opdrachtgever zal aan opdrachtnemer binnen 45 dagen na ontvangst van de factuur betalen, tenzij derde- opdrachtgever later dan 45 dagen betaalt, in dat geval betaalt opdrachtgever aan opdrachtnemer op het moment dat derde-opdrachtgever aan opdrachtgever heeft betaald.
3. Na afloop van een kalendermaand stuurt de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk de factuur inclusief getekende urenstaat naar opdrachtgever. Dit moet maximaal 3 dagen na afloop van de betreffende kalendermaand gebeuren.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de afdracht van verschuldigde sociale verzekeringspremies en loonbelasting. Eventuele gemaakte kosten inzake het verzamelen van bewijsmateriaal betreffende de afdracht van loon- en omzetbelasting voor de opdrachtnemer zoals het aanvragen van periodieke accountantsverklaringen en/of verklaringen van de Belastingdienst en UWV zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
2. Opdrachtgever is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de opdrachtnemer.
3. Opdrachtnemer heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij aanvang van de opdracht en zal deze verzekering gedurende de opdracht handhaven. Op verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer aantonen dat hij een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gesloten heeft.
4. Opdrachtnemer heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij aanvang van de opdracht en zal deze verzekering gedurende de opdracht handhaven. Op verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer aantonen dat hij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten heeft.

Artikel 11. Non concurrentie
1. Opdrachtnemer verplicht zich om, zonder voorafgaande toestemming van Absolute Quality Time gedurende de duur van de aanbiedingsperiode en de daaruit voortvloeiende overeenkomst inclusief een verlenging hiervan, alsmede gedurende een periode van 12 (twaalf) maanden na het einde van deze overeenkomst, anders dan via Absolute Quality Time, geen directe of indirecte contractuele relatie, hoe ook genaamd, aan te (doen) gaan met derde-opdrachtgever, zijn rechtsopvolgers of daarmee gelieerde ondernemingen, op straffe van een boete van
€ 30.000,00 (zegge dertigduizend euro en nul centen).
2. Opdrachtnemer, zijn rechtsopvolgers of daarmee gelieerde partijen zullen zich onthouden van acquisitie -in welke vorm dan ook-, promotie en uitingen van opdrachtnemer alsmede zijn rechtsopvolgers of daarmee gelieerde partijen richting derde-opdrachtgever, zijn rechtsopvolgers of gelieerde partijen, gedurende de duur van de aanbiedingsperiode en de daaruit voortvloeiende overeenkomst, alsmede gedurende een periode van 12 maanden na het einde van deze overeenkomst, op straffe van een direct opeisbare boete van € 30.000,00 (zegge dertigduizend euro en nul centen) per overtreding.
3. De aanbiedingsperiode is gedefinieerd als de datum vanaf wanneer Absolute Quality Time een aanbieding kenbaar heeft gemaakt aan de opdrachtnemer tot aan het moment waarop de aanbieding is geaccepteerd en de overeenkomst is getekend. Een niet uitputtend voorbeeld hiervan is het telefonisch of per email verstrekken en uitwisselen van informatie omtrent het functieprofiel aan de opdrachtnemer.

Artikel 12. Evaluatie
1. Er vindt maandelijks een evaluatie plaats tussen de opdrachtnemer en de toegewezen accountmanager.
2. De evaluatie vindt plaats ten kantore van de derde-opdrachtgever, tenzij dit anders wordt afgesproken.

Artikel 13. Brokers
1. Dit artikel geldt indien opdrachtgever een contract sluit met een broker in plaats van direct met de derde-opdrachtgever.
2. Alle voorwaarden die de broker stelt aan opdrachtgever worden verlegd naar de opdrachtnemer.
3. Opdrachtgever zal aan opdrachtnemer een kopie verstrekken van de algemene voorwaarden van de broker.
4. Opdrachtnemer gaat door ondertekening van het contract met opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden die de broker stelt.
5. Opdrachtgever accepteert geen enkele aansprakelijkheid van broker, de opdrachtnemer neemt deze risico’s over.

Artikel 14. Nietigheid
In geval één of meer artikelen van deze algemene voorwaarden nietig mocht blijken of nietig mocht worden verklaard, blijven overeenkomsten en de overige artikelen van deze algemene voorwaarden ongewijzigd in stand. Het vernietigende artikel zal zodanig worden veranderd dat deze nog zoveel mogelijk lijkt op het vernietigende artikel maar niet meer nietig is.

Artikel 15. Toepasselijk recht
1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats van opdrachtgever.
2. Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.